Adótörvény változások a 2013-as évre

 

Változások az adózásban 2013 évre vonatkozóan

Az alábbi tájékoztató csak a leglényegesebb és vélhetőleg a legtöbb vállalkozást, vagy magánszemélyt érintő változásokat tartalmazza. Nem tartalmazza az összes részletszabályt, és a változások tekintetében sem teljes körű.  Mielőtt bármilyen kérdésben döntene, kérje szakembereink segítségét!

 

Személyi Jövedelem Adó
Adókulcs-adóalap
2013. január 1-től az adókulcsok nem változnak, de az adóalap igen, mivel 2013. január 1-től megszűnik az adóalap kiegészítés, népszerűbb nevén a szuperbruttó. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 2.424.000,- Ft feletti jövedelmekre sem kell 27% adóalap kiegészítést alkalmazni. A 16%-os SZJA alapja az elért jövedelem. Tehát akinek 2012-ben 2.424.000,- Ft-nál több bruttó jövedelme volt az 2013-ban akkor is több nettóbért fog elérni, ha a bruttója nem változik.
Közös tulajdonú ingatlan, vagy ingó hasznosítás
Míg 2012-ben a fent jelölt vagyon hasznosítása során az adó azt a tulajdonost terhelte, aki a tevékenységet folytatta, addig 2013-tól az adókötelezettség a tulajdoni hányad arányában terheli a birtokosokat. A tulajdonosok azonban köthetnek a fenti alap esettől eltérő megállapodást, vagyis fenntarthatják a korábbi években folytatott gyakorlatot.
Béren kívüli juttatások
2013. január 1-től a béren kívüli juttatások 1,19-szerese után nem 10 hanem 14%-os EHO-t kell fizetni, az SZJA változatlan marad. Íly módon a béren kívüli juttatásokat a jövő évtől 35,7%-os adó terheli.  A béren kívüli juttatások formái és a juttatás szabályai csak néhány ponton módosulnak, ezek:
·         Az Erzsébet utalvány 2013-tól meleg étel vásárlásra is fordítható, adható értéke 5.000,- Ft/hó összegről 8.000,- Ft/hó összegre nő
·         Iskolakezdési támogatás csak utalvány formájában lesz adható, viszont az utalvány a kibocsátás évének utolsó napjáig felhasználható lesz
·         Míg 2012-ben adómentesen csak a sport belépők voltak adómentesen adható juttatások, addig 2013-tól bekerül ebbe a körbe a kulturális szolgáltatásokra adható belépő is. A keretösszeg nem változik, azaz összesen és magánszemélyenként évente 50.000,- Ft adható

Társasági adó
Egyetlen, viszonylag nagy adóalanyi kört érintő változás a jövedelem (nyereség) minimum szabályához kapcsolódik. Ez pedig azt tartalmazza, hogy a jövedelem minimum számítása során emelni kell a bevételeket a tagi kölcsön növekmény  50 %-ával.
Számvitelről szóló törvény
A vállalkozás házipénztárában lévő pénzkészlet állományának maximális mértékét 2013-tól a vállalkozások szabadon határozhatják meg. Nincsen semmilyen korlát, sem 500.000,- Ft, sem semmilyen %-os érték. A meghatározás azonban nem marad el, melyet továbbra is a pénzkezelési szabályzatba kell foglalni.
Skontóként a számviteli szabályozás a számlán szereplő számlaérték legfeljebb 3%-át ismeri el.
A számviteli tv. felhatalmazta a kormányt, hogy meghatározza a mikro gazdálkodói számvitel előírásait. A kormányrendelet még nem született meg, bár január 1-től már alkalmazni lehetne.
Általános Forgalmi adó
Pénzforgalmi szemléletű ÁFA
A szabályozás lényege, hogy kimenőszámláinkban felszámított ÁFA-t csak akkor kell a befizetendő ÁFA-ban szerepeltetni, ha az részünkre befolyt. Bejövő számláinkban felszámított visszaigényelhető ÁFA-t is csak akkor igényelhetjük vissza, ha az kifizettük.
Ezt az elszámolási formát azok a Mo-n letelepedett kis és közép vállalkozások választhatják, akik árbevétele sem a tárgyévet megelőző évben sem a tárgyévben várhatóan nem éri el a 125 millió Ft-ot. Az értékhatár számításánál korrekciós tételeket kell figyelembe venni.
Az értékhatár túllépésével két évig nem választható újra az elszámolási mód.
Az a cég  amelyik a pénzforgalmi ÁFA elszámolást választja kötelezően kell, hogy feltüntesse az által kibocsátott számlán, hogy az pénzforgalmi elszámolási szemléletben kerül elszámolásra. Ez azt jelenti, hogy ha a vállalkozás ilyen számlát fogad be, akkor azt pénzforgalmi elszámolás alá kell vonnia függetlenül attól, hogy a számla befogadó választotta-e ezt vagy sem.
A pénzforgalmi elszámolás alá vonás azt jelenti, hogy az olyan számlák ÁFA-ját amin feltüntetésre került a pénzforgalmi elszámolásra való utalás csak akkor lehet visszaigényelni, ha azt cégünk kiegyenlítette.
A rendszer kedvező lehet az olyan vállalkozások számára akik jelentős kinnlevőségekkel, hosszabb fizetési határidőkkel dolgoznak, ugyanakkor beérkező számláikat rövid határidővel rendezik. Kedvező lehet továbbá azoknak a cégeknek ahol előfordulhatnak olyan kinnlevőségek melyek végülis behajthatatlanná válnak.
Ez a pénzforgalmi ÁFA rendszer mindenképpen többletterheket ró minden vállalkozás adminisztratív rendszerére, függetlenül attól, hogy a vállalkozás magára választotta-e vagy sem.
Közösségen belülről kapott előleg
2013-tól a közösségen belülről kapott előlegekről nem kell számlát kibocsátani, azt az ÁFA bevallásban nem kell feltüntetni.
Alanyi adómentesség
Az értékhatár 2013.01.01-től 6 millió Ft.
Személygépkocsi üzemeltetés
A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatásokat terhelő Áfa 2013. 01.01-től 50%-ban visszaigényelhető.
Fordított adózású termékek, szolgáltatások
A jogszabály változás kibővítette azon termékek és szolgáltatások körét, amelyek a fordított adózás hatálya alá esnek. Ezek elsősorban a mezőgazdasági és élelmiszer ipari termékek és szolgáltatások.
Pénztárgépi adatszolgáltatás
Az Áfa tv. előírja, hogy 2013. április  1-től az adóalany részletes adatokat szolgáltasson az adóhatóság felé a pénztárgéppel teljesített bevételeiről. A tv. az adóhatóság  jogkörévé teszi, hogy ezen adatokat elektronikus úton, közvetlen lekéréssel is megtehesse. A részletszabályok kidolgozására a jogszabály a nemzetgazdasági minisztert hatalmazta fel. A rendelet még nem született meg. Több adóhatósági nyilatkozat is utal arra, hogy ennek technikai megvalósulása is problémás lehet.
Részletes  ÁFA bevallás
          Azon kibocsátott és befogadott számlák esetében, amelyek Áfa tartama meghaladja a 2 millió Ft-ot tételes bevallást kell benyújtani mind a számla befogadójának, mind pedig a kibocsátónak. A tétes Áfa bevallás azt jelenti, hogy a partner nevét, adószámát, a számla összegét és dátumait kell számlánként az ÁFA bevallás mellékletében szerepeltetni.
          Azon, bevallási időszakon belüli (hónap, negyedév, év) számlák esetében, amikor adott partnerrel szemben összevontan a visszaigényelhető ÁFA meghaladja a 2 millió Ft-ot szintén adatszolgáltatást kell adni. A különbség annyi, hogy nem számlánként kell kitölteni a bevallást, hanem partnerenként összesítve. Ennek ellenére persze az analitikát ellenőrzi a NAV, tehát a részletes nyilvántartásnak ugyanúgy meg kell lennie.
          A fenti adatszolgáltatások elmulasztása, késedelmes, vagy hibás benyújtása 500 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
          Pénzforgalmi szemléletben adózónak abban a bevallási időszakban kell szerepeltetnie az érintett számlát vagy partnert adóbevallásában amikor a 2 milliós ÁFA tartamú számlával kapcsolatban először adólevonási jogot vagy befizetési kötelezettséget érvényesít.
Adózás rendje
Készpénz fizetés korlátozása
Bankszámla nyitására kötelezett adóalanyok között 2013. január 1-től készpénzben maximum 1,5 millió Ft összegben lehet készpénzben fizetni NAV bírságolás nélkül. Ezen összeget havonta, partnerenként és szerződésenként kell számítani. Amennyiben ezen pénzforgalmi korlátozást az adózó megsérti a NAV az 1,5 millió Ft feletti részre 20%-os mulasztási bírság kiszabására jogosult mind a vevői, mind pedig a szállítói oldalon.
Civil egyablak
Január 1-jétől megvalósul az un. civil egyablak, ami azt jelenti, hogy civil szervezet alapítása során a nyilvántartó bíróság fogja kiadni az adószámot és a szervezet adatairól értesíti az adóhatóságot. Maradnak azonban adatok amit az alapítást követő 15 napon belül továbbra is az adózónak kell közvetlenül jelentenie a NAV felé.
Adóhatósági igazolás
2013. január 1-től az adóhatósági igazolások kiállításénak ügyintézési határideje 8 napról 6 napra csökken.
Automatikus fizetési könnyítések
Magánszemélyek részére automatikusan hat hónapi fizetési könnyítés engedélyezésre kerül, ha SZJA bevallásában a befizetendő adó nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot és a magánszemély kérte a fizetési könnyítést.
Bejelentési, bejelentkezési határidők:
Bejelentkezés
·         KATA alá: az adózást alkalmazni kívánó kezdő időpontot megelőző hó utolsó napja, 2012-ben december 31.
·         KIVA alá: az adózást alkalmazni kívánó kezdő időpontot megelőző év dec. 20., 2012-ben december 20.
·         Pénzforgalmi ÁFA: az adózást alkalmazni kívánó kezdő időpontot megelőző év utolsó napja, 2012-ben december 31.
A fenti tájékoztatók csak a leglényegesebb jogszabály változásokat tartalmazzák. Döntései meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon adózási szakembereinkkel!
Bp. 2012. december 11.
Ferik Mária
A fenti  tájékoztatónk csak a legfontosabb keretszabályokat tartalmazza, döntéshozatala előtt mindenképpen keresse meg szakembereinket! A teljeskörűség hiánya miatt jogi felelősség vállalásunkat kizárjuk!